Voorwaarden

De voorwaarden van DELTAGROEP zijn op 22 maart 1991 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Middelburg onder nummer 92/1991.

Algemeen
Op alle opdrachten aan Deltagroep Rechtsadvies zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, ook wanneer het contract mondeling tot stand kwam. Afwijkende bedingen gelden slechts indien de aangesloten onderneming die schriftelijk heeft bevestigd. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Deltagroep Rechtsadvies is pas gebonden wanneer zij de overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd. Toezeggingen, gedaan door Deltagroep Rechtsadvies bindt haar pas wanneer zij de verplichting schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd.

Aansprakelijkheid
Bij DELTAGROEP aangesloten ondernemingen zijn als opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit hun adviezen, hun bemiddeling of anderszins uit de uitvoering van de aan hen gegeven opdracht.
Bij DELTAGROEP aangesloten ondernemingen zijn nimmer aansprakelijk voor de verplichtingen van andere bij DELTAGROEP aangesloten ondernemingen.
DELTAGROEP is geen vennootschap onder firma.

Voorschot
Bij DELTAGROEP aangesloten ondernemingen zijn gerechtigd om in elk stadium van de uitvoering van de hen toevertrouwde opdracht hun opdrachtgever om een voorschot te vragen. Zij zijn gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het voorschot is ontvangen. Bij uitblijven van het voorschot binnen 14 dagen zijn zij gerechtigd om de opdracht terug te geven onder berekening aan de opdrachtgever van de tot dusver gemaakte kosten alsmede van het door hen gehanteerde uurtarief, zelfs als de opdracht op provisiebasis was aangenomen.

Algemene betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen ander vermelding van referentie- en factuurnummer. Overschrijding van deze termijn stelt de schuldenaar in verzuim zonder dat een sommatie of ingebrekestelling nodig is. Vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening is de schuldenaar aan ons de wettelijke rente verschuldigd alsmede administratiekosten ten bedrage van 15 procent van de hoofdsom en rente met een minimum van € 85,-. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn voor rekening van de schuldenaar.